פיטורין במהלך הריון

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה אוסר על מעסיק לפטר עובדת בהריון – ואף על פי-כן ישנם מעסיקים רבים שמתעלמים מהוראות החוק הללו באופן בוטה מבלי להבין כי מדובר במעשה פסול ואסור ברמה המוסרית – וחשוב מכך – מדובר בעבירה פלילית.

חובת ההודעה על ההריון למעסיק

החוק במדינת ישראל מכיר בכך שאישה אשר נכנסה להריון לא תודיע על כך למעסיקיה באופן מיידי – ובדיוק משום מכך הוא מאפשר לעובדת לעדכן את מעסיקיה בדבר ההריון עד לחודש החמישי להריונה ולא מאוחר מכך. ההודעה הזו תאפשר למעסיקים להיערך למציאת מחליפ\ה רלוונטיים – וכן ימנעו מצב בו העובדת ההרה תועסק בשעות נוספות ללא הסכמתה.

חובות המעסיק בכל הקשור לעובדת שנמצאת בהריון

לאחר שהעובדת ההרה עדכנה את המעסיקים בדבר ההריון, לא ניתן לפטרה מכל סיבה שהיא במהלך תקופת ההריון וגם לאחריה במהלך חופשת הלידה לה היא זכאית וכן במידה וביקשה לצאת לחל"ת (חופשה ללא תשלום) לאחר סיומה של חופשת הלידה בהתאם למגבלות הזמן הקבועות בחוק. בהקשר הזה ראוי רק לציין כי נסיבות החוק המתוארות להלן חלות על עובדות שמועסקות באותו מקום עבודה במשך יותר מ-6 חודשים רצופים – וזאת למעט חריג נקודתי שיוסבר בהמשך. 

יצוין כי אם המעסיק רוצה לפטר את העובדת יהיה עליו לקבל היתר מיוחד מהממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה והרווחה, אך הניסיון מלמד כי עצם ההריון לא יהווה סיבה מוצדקת לפיטורין בשום פנים ואופן. 

פיטורין במהלך ההריון יהווה עילת תביעה

במידה והמעסיק פועל בניגוד לחוק ומפטר את העובדת בעיצומו של ההריון או לאחריו מבלי לקבל את ההיתר הנדרש, תהיה זו כאמור עבירה פלילית אך מעבר לכך, תהיה האישה רשאית להגיש תלונה כנגד המעביד ביחידה הרלוונטית המסונפת למשרד הכלכלה – וזו תשית על המעביד סנקציות כספיות נוספות.

הפיצויים שלהם תהיה זכאית עובדת שפוטרה בניגוד לחוק

מעבר לכך, עובדת שהגישה תביעה לבית הדין לעבודה כנגד מעבידה לשעבר והצליחה להוכיח שפיטוריה נבעו מעצם הריונה, תהיה זכאית לקבלת פיצויים בגובה השכר שהייתה מקבלת עד למועד הלידה – וכן עבור החודשים שבהם הייתה אמורה לשהות בחופשת לידה.

זאת ועוד, כל מעסיק שבוחר לפטר עובדת בהריון חייב להיות מודע לעובדה שלצד המישור הפלילי והאזרחי כאמור, יכולה העובדת המפוטרת להיות זכאית גם לפיצויים עונשים בגין עוגמת הנפש שנגרמה לה על ידי המעסיק.

חשוב מאוד לציין כי על אף העובדה שהחוק חל על עובדות שעבדו כאמור באותו מקום עבודה במשך 6 חודשים רצופים, הרי שלאורך השנים, הרחיב בית המשפט באמצעות פרשנות את האמור בחוק וקבע כי גם עובדת שפוטרה בשל כניסתה להריון – והועסקה במקום העבודה הרלוונטי פחות מ-6 חודשים, תוכל לתבוע את המעביד מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה במידה ובמקום העבודה מועסקים יותר מ-6 עובדים.

עם זאת, ועל אף נטייתו הברורה והמוצדקת של בית המשפט להעניק מעטפת הגנה חוקית לנשים הנמצאות בהריון, יצוין כי ישנם מקרים שבהם בית המשפט עשוי לדחות תביעות מסוג זה – וזאת במידה והתרשם כי נסיבות הפיטורין לא קשורות לעצם ההריון – אלא קשור לנסיבות חיצוניות כדוגמת צמצומים רוחביים וגורפים במצבת כוח האדם של החברה. 

Call Now Button