עסקים בדיני משפחה – מה קורה כשמתגרשים ולאחד הצדדים יש עסק?

באופן טבעי הליך הגירושין טומן בחובו שורה של קשיים רגשיים אך לצדם ישנו גם מכלול של אתגרים משפטיים שהופכים למורכבים שבעתיים כשאחד מהצדדים מנהל עסק עצמאי. 

הסטטוס המשפטי של העסק

לפני שנרד לעומקם של דברים, כדאי להבהיר כבר בתחילת הדרך כי על פי הפסיקה במדינת ישראל, כל הנכסים אשר צברו בני הזוג לאורך שנות נישואיהם ייחשבו כנכסים משותפים שאת שוויים יש לחלק שווה בשווה על בסיס הסדר איזון המשאבים – וזאת גם אם מדובר בעסק שהוקם ותוחזק על ידי אחד מהצדדים במקור. ראוי לסייג ולומר כי המצב המשפטי שתואר להלן נכון במידה ולא נחתם בין הצדדים הסכם ממון אשר הסדיר באופן שונה את חלוקת המניות של העסק.

חשוב לזכור שגם אם העסק עצמו הוקם בטרם החליטו הצדדים למסד את יחסיהם, הרי שכל מה שקשור לפעילות העסק אחרי הנישואין, יילקח בחשבון בעת ניהולו של הליך הגירושין.

מהם המשתנים הרלוונטיים שייבחנו בעת הליך הגירושין בכל הקשור לעסק?

לאור העובדה שבית המשפט יצטרך להעריך את שוויו של העסק על מנת לחלקו בין הצדדים – הרי שישנם 3 קריטריונים מרכזיים שנכנסים למשוואה הזו: המשתנה הראשון והטרוויאלי ביותר לכאורה הוא שווי העסק. על מנת לאמוד את שוויו של העסק ממנה בית המשפט איש מקצוע מטעמו (רואה חשבון או אקטואר) – וזה יתבקש לבחון את תזרים המזומנים הנוכחי של העסק – וכן את הערכת השווי העתידית שלו. 

המשתנה השני שאליו יידרש בית המשפט הוא סך הנכסים של העסק – כאשר כאן הכוונה היא לנכסים מוחשיים כדוגמת כלי רכב, נכסי מקרקעין במידה וישנם ואפילו כלי עבודה רלוונטיים. מדובר במשתנה שקל יותר לאמוד את ערכו דווקא משום שמדובר בנכסים מוחשיים שניתן לקבל לגביהם הערכת שווי ברורה למדי.

לבסוף, המשתנה השלישי ובמידה רבה המופשט ביותר במשוואה הוא נכסי המוניטין העסק. סוג הנכסים הזה מתייחס בין היתר לפוטנציאל הצמיחה של העסק גם מבלי האדם העומד בראשו. בנקודה הזו יידרש בית המשפט לבחון האם העסק  צמח בין היתר בגלל שאחד הצדדים נאלץ להקריב את פרסנתו בעבור הצלחתו המקצועית של הצד השני – וככל שהתשובה לשאלה הזו תהיה חיובית, הרי שתעלה הסבירות לצורך לחלק את נכסי הקריירה והמוניטין הללו.

אז איך יוצאים מהפלונטר שנוצר?

במצב שבו אחד הצדדים מחזיק בעסק המתנהל כהלכתו באופן שוטף כדאי מאוד לערוך הסכם גירושין שבו יסכימו הצדדים מרצונם הטוב על חלוקת המניות באופן שלא יפגע בתפקודו היומיומי של העסק – ובעובדים המועסקים בו ככל שישנם כאלה.

על מנת להקטין ככל הניתן את היקף אי-הוודאות הנעוץ בסיטואציה המורכבת הזו, מומלץ להיעזר בעורכי דין אשר יסייעו לצדדים להעלות את כל הטענות על השולחן במטרה למצוא מתווה כלכלי שיאפשר לאחד הצדדים להעביר לידיו את כלל הזכויות והחובות בעסק.

בסיכומו של דבר ניתן לומר כי נוכח העובדה שחלוקתו של העסק עלולה להפוך בקלות למשימה לא פשוטה שיש בכוחה להגדיל עוד יותר את הקושי המשפטי והרגשי הטמון בהליך, מומלץ להיעזר באנשי מקצוע המתמחים בגיבוש הסכמי גירושין הכוללים בין היתר נדבך של חלוקת העסק.

Call Now Button